1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Mülteci Hakları Merkezi gönüllülerini...

Mülteci Hakları Merkezi gönüllülerini arıyor

Mülteci Hakları Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Mülteci Hakları Merkezi‘nin dönemlik olarak açtığı gönüllü çalışma projesi devam ediyor. Her biri 3 ay süren 4 gönüllülük döneminden oluşan programın; Ocak, Şubat, Mart aylarını içeren dönemi için son başvuru tarihi 23 Aralık. AB İlan tarafından yayınlanan duyuru metnini aşağıda bulabilirsiniz.
Mülteci Hakları Merkezi, Ocak – Şubat – Mart aylarını içeren Gönüllü Programı için 23 Aralık 2016 Cuma gününe kadar başvuru kabul ediyor.
 
‘Mülteci Hakları Merkezi’: Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların izlenmesi, ve uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi için çalışan bir insan hakları kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.
 
2005 yılından beri Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) çatısı altında, “hYd – Mülteci Destek Programı” adı altında yürütülen faaliyetlerimiz, 1 Mart 2015 tarihinden itibaren artık hYd’nin de kurucuları arasında bulunduğu yeni “Mülteci Hakları Derneği” bünyesinde ve ‘Mülteci Hakları Merkezi’ adı altında devam etmektedir. Sığınmacılara Yönelik Hukuki Destek Hizmetlerimiz: Mülteci Hakları Merkezi, sığınmacılara ağırlıklı olarak aşağıdaki konularda ücretsiz hukuki destek hizmetleri sunmaktadır:
 
Suriye’den gelen sığınmacıların tabi olduğu “geçici koruma uygulaması” çerçevesindeki hak, yükümlülükler ve usullere dair sorular ve karşılaşılan sorunlar;
Irak, Afganistan, İran, Somali gibi diğer menşe ülkelerden gelen ve Türkiye’deki bireysel “uluslararası koruma prosedürü” çerçevesinde sığınma başvurusu yapan ya da yapmak isreyen kişilerin tabi olduğu hak ve yükümlükler, resmi başvuru ve değerlendirme prosedürlerine dair sorular ve karşılaşılan sorunlar;
Gerek “geçici koruma uygulamasına” gerekse “uluslararası koruma prosedürüne” tabi sığınmacılar bakımından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (GİGM) takip edilen ve karar verilen her türlü işlemlerle ilgili olarak olumsuz kararlar ve yasal itiraz yolları konusunda danışmanlık ve avukat yardımı;
Düzensiz durumdayken yakalanmalarına müteakip sınırdışı prosedüründe idari gözetim altında tutulmalarına karşın Türkiye’de “geçici koruma” veya “uluslararası korumadan” yararlanma talebi olan kişilere, tabi oldukarı usuller ve haklar ile, yasal başvuru yolları konusunda danışmanlık ve avukat yardımı;
Türkiye’de “geçici koruma” veya “uluslararası korumadan” yararlanma taleplerinin değerlendirilmesi sırasında ya da olumsuz sonuçlanmasına müteakip idari gözetim altında bulunan kişilere, tabi oldukları hak ve yükümlülükler ile başvurabilecekleri yasal itiraz yolları konusunda danışmanlık ve avukat yardımı;
Türkiye’de GİGM nezdinde gerek “uluslararası koruma prosedürü” gerekse “geçici koruma rejimi” çerçevesinde sığınma talebinde bulunan kişilerle ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilciliği tarafından kendi yetki alanı kapsamında yürütülen “mülteci statüsü belirleme” prosedüründe karşılaşılan olumsuz kararlar ve itiraz yolları konusunda danışmanlık ve hukuki yardım;
Gerek “geçici koruma uygulamasına” gerekse “uluslararası koruma prosedürüne” tabi kişilerin Türkiye’de karşılaştıkları güvenlik sorunlarıyla ilgili danışmanlık ve avukat yardımı;
Başta refakatsiz çocuklar ve cinsel ya da cinsiyet kimliği temelli şiddet mağduru veya riski altında bulunan kişiler olmak üzere özel hassasiyetleri ve kırılganlıkları bulunan sığınmacıların ilgili yasal koruma mekanizmalarına erişimi ve haklarında takip edilen işlemlerde özel durumlarının gözönünde bulundurulmasını temin etmeye yönelik danışmanlık ve avukat yardımı.
Gönüllü Staj Programı: Mülteci Hakları Merkezi’nin hukuki destek ve savunuculuk faaliyetleri içinde gönüllülerin yaptığı katkılar önemli bir yer tutmaktadır. Merkezimiz gönüllülere hem sığınma alanında bilgi ve deneyim kazanma, hem de yüksek tempolu ve çok kültürlü bir ortamda çalışma deneyimi sunmaktadır. Gönüllüler Merkez çalışmalarına 3 aylık gönüllülük dönemleri çerçevesinde dahil edilmektedir. Sene boyunca her biri 3’er ay süren 4 gönüllülük dönemimiz Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında başlamaktadır. Gönüllülerin programa dahil edildikleri 3 aylık dönem boyunca, hafta içi 2’şer gün 10:00-‐17:00 saatleri arasında ofisimizde bulunabilecek durumda olmaları beklenmektedir.
 
Programa kabul edilen yeni gönüllüler, kapsamlı bir başlangıç eğitiminin ardından, 3 aylık gönüllülük dönemi boyunca Merkezimiz’in sığınmacılara yönelik yürüttüğü hukuki bilgilendirme ve danışma faaliyetleri içinde çeşitli görevler ve sorumluklar üstlenir; deneyimli ve uzman çalışma arkadaşlarımızın koordinasyonu altında çalışırlar. Merkezimiz’in çalışma dilleri İngilizce ve Türkçedir; bununla birlikte ofisimizde sıkça konuşulan diğer diller arasında Arapça, Farsça, Fransızca, Somalice, Amharik, Tigrinya ve çeşitli Afrika dilleri sayılabilir.
 
Gönüllü stajyerlerin, gerek öğrenme ve katkı yapma süreçleri bakımından, gerekse tercüman arkadaşlarımızla beraber çalışabilmeleri bakımından iyi düzeyde İngilizce yeterliklerinin olması gerekmektedir. Gönüllüler, Merkez faaliyetlerine sene içinde devam eden 4 gönüllülük döneminden biri için dahil edilirler. Ancak talep ve ihtiyaç durumunda, gönüllü arkadaşlarımızın stajlarına 3 aylık bir dönem daha devam etmeleri mümkün olabilir
 
Başvuru ve Değerlendirme Süreci: Adayların başvurularını başvurdukları gönüllülük dönemi başlangıç tarihinden en geç 2 hafta öncesine kadar ulaştırmaları beklenmektedir. Erken başvurular teşvik edilmekte ve öncelik sebebidir. Ancak istisnai durumlarda son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular da değerlendirilebilmektedir. Ocak 2017’de başlayacak gönüllü dönemi için başvuruların en geç 23 Aralık 2016 tarihine kadar aşağıda bahsi geçen email adresine ulaştırılması gerekmektedir.
 
Adayların özgeçmişlerini ve Merkezimiz’de niçin gönüllü staj yapmak istediklerini anlatan bir ön yazıyı, İngilizce olarak, info@mhd.org.tr adresine e-‐postayla iletmeleri gerekmektedir. Adayların hem başvuru e-‐postalarının konu satırında, hem de ön yazılarında hangi staj dönemi için başvurduklarını (örneğin: Gönüllü Staj Başvurusu – Ocak 2017 Dönemi) ve (eğer şimdiden belirtebiliyorlarsa) başvurdukları gönüllülük dönemi boyunca hafta içi hangi günler zaman ayırabileceklerini açıkça belirtmeleri rica olunur.
 
E-‐posta ile başvurusu tarafımıza ulaşan adaylara öncelikle bir teyit mesajı gönderilir. Başvuru döneminin kapanmasının ardından başvurularla ilgili yapılan ilk değerlendirmeye müteakip, gerek görülen durumlarda adaylar mülakata çağrılabilir. Her gönüllülük dönemi için ekibe katılacak yeni gönüllü sayısı, Merkez’in iş yükü ve gönüllü katkı ihtiyaçları ile önceki dönemden devam edecek gönüllülerin sayısına göre belirlenmektedir. Bu sebeple başvuru yapan değerli adaylardan ancak bir kısmını Merkez çalışmalarına dahil etmek mümkün olabilmektedir. Değerlendirme süreci sonunda tüm başvuruculara geri dönüş yapılır.
 
Gönüllülerin Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında başlayan staj dönemleri dışında çalışmalarımıza dahil edilebilmeleri malesef mümkün olamamaktadır. Zorunlu başlangıç eğitimine katılamayacak ve/veya başvurdukları 3 aylık gönüllülük döneminin tamamına devam edemeyecek durumda olan adayların başvuruları malesef değerlendirilememektedir.
 
Gönüllülerin Üstlendiği Temel Sorumluluklar:
 
Merkez’in hukuki destek hizmetlerinden yararlanan sığınmacı danışanları karşılamak, yeni başvuranlarla ilk kayıt görüşmelerini yapmak;
Müvekkillerden ve danışanlardan gelen telefonları yanıtlamak;
Merkez tarafından sağlanan destek hizmetleri, Türkiye’deki sığınma sistemi ve hukuki prosedürler hakkında ön bilgi ve danışmanlık vermek;
Müvekkilleri ve danışanları ihtiyaçlarına göre ilgili devlet kurumları, BMMYK ve diğer STK’lara yönlendirmek;
Müvekkil ve danışanlarla dernek içinde hukuki destek dosyalarını takip eden uzman danışmanlarımız arasındaki iletişim ve bilgi akışına destek vermek;
Hukuki destek dosyaları ve elektronik veritabanına bilgi ve belge girişleriyle ilgili görevler üstlenmek;
Vakalar özelinde yürütülen hukuki destek çalışmaları çerçevesinde yapılan “kaynak ülke bilgisi” araştırmalarına destek vemek;
Çeşitli belgelerin yazılı tercümelerinin yapılması konusunda destek vermek;
Gereken durumlarda müvekkiller, danışanlar ve ekip üyelerine sözlü tercüme desteği sağlamak;
Gereken durumlarda müvekkil ve danışanlara Istanbul’daki resmi kurumlar ve diğer sivil kuruluşlara giderken eşlik etmek;
Faks gönderimi, danışanlar ve çalışanlar için çeşitli belgelerin hazırlanması gibi ofis işleyişiyle ilgili idari işlerde destek sağlamak;
Ofisin fiziksel düzeniyle ilgili genel sorumluluklara katılmak
Gönüllülerde Bulunması Zorunlu Nitelikler:
 
Akıcı düzeyde İngilizce konuşma ve yazma becerisi;
Etnik köken, ten rengi, dini inanış, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi temel kimlik unsurları temelinde varolan çeşitli bireysel farklılıklara saygı göstermek;
Danışanlar ve müvekkiller tarafından Merkezimiz’le paylaşılan her türlü bilgi ve belgenin gizliliği esasına sıkı sıkıya saygı göstermek;
Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office) Gönüllülerin Seçiminde Öncelik Sebebi Olabilecek Nitelikler:
İnsan hakları, hukuk, uluslararası ilişkiler ve/veya göç gibi alanlarda temel formasyon sahibi olmak;
Arapça, Farsça, Fransızca veya Rusça dillerin bir ya da birkaçında konuşma ve yazma becerileri;
Hassas durumda bulunan bireylerle çalışma deneyimi;
Sivil örgütlerde ve girişimlerde çalışma deneyimi;
Türkiye’de sığınma ve düzensiz göç konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak;
Mültecilerin korunmasıyla ilgili temel hukuki kavramlar ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmak
Skip to content