1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Demokrasi ve İnsan Hakları...

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) 2019 Hibe Programı için Küresel Çağrı

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) 2019 Hibe Programı için küresel çağrı yayınlandı.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından çağrıya ilişkin yayınlanan bilgi notunu aşağıda bulabilirsiniz:

Not: Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı yalnızca duyurunun yaygınlaştırılmasına destek sunmaktadır. Sorularınız için lütfen çağrıda bulunan e-posta adresi üzerinden Sözleşme Makamı ile iletişime geçiniz.

“Avrupa Birliği (AB) özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulmuştur. İnsan Hakları ve demokrasi, AB işbirliğinin önemli alanlarıdır ve bu sektördeki faaliyetler çeşitli araçlarla desteklenmektedir. Bu araçlardan biri olan Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı (EIDHR) sivil toplum girişimlerine destek vererek dünya çapında demokrasi ve insan hakları için bir finansman aracı oluşturur. Bu teklif çağrısının küresel amacı, dünya çapında demokrasinin, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasında ve geliştirilmesinde sivil toplumun desteklenmesidir.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından hazırlanan bu bilgi notu çağrıya ilişkin bazı temel bilgileri özet olarak içermekte olup, teklif çağrısı başvuru rehberinin ve eklerinin detaylıca incelenmesi gerekmektedir. Teklif çağrısına buradan ulaşabilirsiniz.

Program 3 alanda (lots) destek sunmaktadır:

Alan (Lot) 1 – İş Dünyası ve İnsan Hakları

Bu alanın (lot 1) özel hedefi, aşağıdaki iki alt hedef aracılığıyla, ticari faaliyetlerin insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, önlenmesi ve onarılmasında iş ve yatırım aktörleriyle işbirliği yapması ve gerektiğinde bu aktörleri sorumlu tutması için sivil toplumu desteklemek ve güçlendirmektir:

a) hesap verebilirliği ve şirketlerin iyi yönetişimini teşvik etmek amacıyla insan hakları inceleme mekanizmalarının kurulmasında ve çok paydaşlı katılımın geliştirilmesinde topluluk temelli aktörlerin ve sosyal ortakların desteklenmesi

b) hukuki danışmanlık ve ulusal mahkemelerdeki davalarda temsil yoluyla mağdurları destekleyerek ve/veya özel sektöre ilişkin bağımsız bir şikayet mekanizması kurarak şirketlerin yol açtığı hak ihlallerinde mağdurların adalete erişiminin iyileştirilmesi

Bu Alanın öncelikleri, bu kapsamda gerçekleştirilebilecek olası faaliyetler gibi diğer bilgiler için başvuru rehberinin incelenmesi gerekmektedir.

Türkiye bu alanda (lot-1) gerçekleştirilecek projelerin uygulanabileceği ülkeler arasında almamaktadır. Ancak, aşağıda ve rehberde belirtilen kriter doğrultusunda uygun ülkelerde uygulanmak kaydıyla Türkiye’den de başvuru yapılabilir.

Projeler en az gelişmiş ülkelerde, Afrika, Asya ve Latin Amerika’da düşük ve orta gelirli (üst orta ve alt orta) ülkelerde uygulanmalıdır. Bu alan için uygun ülkeler ve bölgelere ilişkin detaylı liste Annex L’de yer almaktadır.

Rehberde 2.1.1.’de belirtilen diğer uygunluk kriterlerinin yanı sıra; aşağıdaki uygunluk kriterleri 1. ve 2. alanlar (lot 1 ve lot 2) için ayrıca vurgulanmıştır:

● Hibe başvurusu başvuran tarafından tek başına yapılabilir veya eş başvuru sahibi/eş başvuru sahipleri ile birlikte başvurulabilir. Ancak uygun başvuru olması için, en az bir yerel kuruluşun projenin başvuranı veya eş başvuranı olması gerekir. (Yerel kuruluş tanımı için bkz. hibe rehberi bölüm 2.1.1 “Lead Applicant” başlığı)

● Ana başvuran yerel bir kuruluş değilse, projenin yerel kuruluşların faaliyet gösteremediği bir ülkede gerçekleştirildiği durumlar hariç, en az bir yerel eş-başvuran ile programa başvurması gerekir. Bu durumda, Ek A.1 bölüm 1.2 ve Ek A.2 bölüm 2.1’de bir gerekçe belirtilmelidir. Sunulan gerekçenin geçerliliği, değerlendirme sürecinde incelenecektir. Gerekçenin geçerli görülmemesi durumunda, teklif yalnızca bu nedenle reddedilebilir.

Alan (Lot) 1 için bu teklif çağrısı kapsamında talep edilebilecek AB katkısı

● Asgari tutar: EUR 700,000

● Azami tutar: EUR 1,500,000

Alan (Lot) 2 – İşkence ve Kötü Muamele ile Mücadele

Bu alanın spesifik hedefi, işkencenin yasaklanmasına ve önlenmesine katkıda bulunarak, AB dışındaki işkence ve kötü muamele için hesap verebilirliği sağlayarak (özellikle işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya ceza ile ilgili mevcut mevzuatın, mahkeme kararlarının, bölgesel yasaların ve diğer düzenlemelerin uygulanmasında sivil toplumu destekleyerek) sivil toplum projelerine destek sağlamaktır.

Bu Alanın öncelikleri, bu kapsamda gerçekleştirilebilecek olası faaliyetler gibi diğer bilgiler için başvuru rehberininin incelenmesi gerekmektedir.

2. alan kapsamındaki uygun kabul edilen proje uygulama yerleri arasında Türkiye bulunmaktadır. (Uygun ülke ve bölgelerin detaylı listesi için bkz. Annex L)

Projeler en az gelişmiş ülkelerde, düşük ve orta gelirli ülkelerde uygulanmalıdır. Projeler en az bir ve en fazla aynı bölge içerisindeki üç ülkede gerçekleştirilmelidir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde (üst orta ve alt orta) uygulanan projelere öncelik verilecektir.

Eğer proje birden fazla ülkede uygulanacak ise, aynı veya benzer konuları yani aynı coğrafi bölgede yer alan birden fazla ülkede geçerli olan sorunları ele almalıdır ve iyi uygulamaların ve kapasite geliştirmenin bölgesel olarak çoğaltılmasının katma değerini açıkça göstermelidir.

Rehberde 2.1.1.’de belirtilen diğer uygunluk kriterlerinin yanı sıra; aşağıdaki uygunluk kriterleri lot 1 ve lot 2 için ayrıca vurgulanmıştır:

● Hibe başvurusu ana başvuran tarafından tek başına yapılabilir veya eş başvuru sahibi/eş başvuru sahipleri ile birlikte başvurulabilir. Ancak uygun başvuru olması için, en az bir yerel kuruluşun projenin ana başvuranı veya eş başvuranı olması gerekir. (Yerel kuruluş tanımı için bkz. hibe rehberi bölüm 2.1.1 “Lead Applicant” başlığı)

● Ana başvuran yerel bir kuruluş değilse, projenin yerel kuruluşların faaliyet gösteremediği bir ülkede gerçekleştirildiği durumlar hariç, en az bir yerel eş-başvuran ile programa başvurması gerekir. Bu durumda, Ek A.1 bölüm 1.2 ve Ek A.2 bölüm 2.1’de bir gerekçe belirtilmelidir. Sunulan gerekçenin geçerliliği, değerlendirme sürecinde incelenecektir. Gerekçenin geçerli görülmemesi durumunda, teklif yalnızca bu nedenle reddedilebilir.

Alan (Lot) 2 için bu teklif çağrısı kapsamında edilebilecek AB katkısı:

● Asgari tutar: EUR 700,000

● Azami tutar: EUR 1,500,000

Alan (Lot) 3 – Demokratik Hesap Verilebilirlik

3. alanın özel hedefi, diğerlerinin yanı sıra, devlet kurumlarının çalışmalarını izleyerek, kamu politikalarının oluşturulmasını ve uygulanmasını inceleyerek, kamu harcamalarının kullanımını denetleyerek ve özellikle parlamentolar, kamu denetçiliği kurumları, sayıştaylar, denetim büroları vb. gibi gözetim kurumlarının rolünü savunarak ve bu konuda farkındalık arttırarak sivil toplumun demokratik hesap verebilirliğe katkı veren rolünü güçlendirmektir. Bu amaçla, benzer çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin birbirlerinden öğreneceği bir yaklaşım teşvik edilmektedir.
Bu Alanın öncelikleri, bu kapsamda gerçekleştirilebilecek olası faaliyetler gibi diğer bilgiler için başvuru rehberininin incelenmesi gerekmektedir.

Bu alanda proje Avrupa Birliği dışındaki en az 15 ülkede gerçekleştirilmelidir.

Ana başvuran, başvuru formlarında, projenin gerçekleştirileceği on ülkeyi içeren endikatif bir liste önerebilir. Ülkelerin kesin listesi, projenin uygulanması sırasında, AB Delegasyonlarının önerileri dikkate alınarak, ana başvuru sahibi ile Sözleşme Makamı tarafından birlikte kararlaştırılacaktır.

Rehberde 2.1.1.’de belirtilen diğer uygunluk kriterlerinin yanı sıra; aşağıdaki uygunluk kriteri bu alan (lot 3) için ayrıca vurgulanmıştır:

● Bu alan (lot 3) kapsamında, ana başvuran önceliklerin hepsini kapsayabilmek için uygun eş-başvuranlarla birlikte başvurmalıdır. Eş başvuru sahiplerinin seçimi başvuru teklifinde gerekçelendirilmelidir ve bu seçim değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Alan (Lot) 3 için bu teklif çağrısı kapsamında edilebilecek AB katkısı

● Asgari tutar: EUR 5,000,000

● Azami tutar: EUR 5,000,000

Aşağıdaki bilgiler tüm alanlar (Lot 1, Lot 2 ve Lot 3) için geçerlidir:

● Uygun başvuru sahibi/ana başvurucu

○ bir tüzel kişilik veya tüzel kişilik sahibi olmayan bir oluşum veya gerçek kişi olmalıdır;

○ kar amacı gütmemelidir, ve;

○ hükümet dışı bir sivil toplum örgütü olmalıdır

(Uygun başvuran ve eş-başvuran kriterlerinin detayları için bkz. hibe rehberi bölüm 2.1.1.)

● Bir ortaklığın her üyesi, projenin uygulanmasında kesin ve açıkça tanımlanmış bir role sahip olmalıdır. Bir ortaklıktaki üye sayısında üst sınır yoktur. Proje hedeflerinin en etkin ve uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde bir ortaklık oluşturulmalıdır.Ortaklığın her üyesinin rolü teklifte açıkça belirtilmelidir. Başvuru sahibinin ve eş-başvuru sahibinin/sahiplerinin, ortaklıkları ile teknik ve mali rolleri ve yükümlülüklerini tanımlayan bir anlaşma yapmaları şiddetle tavsiye edilir. Sorumlulukların ve maliyetlerin açık bir şekilde dağıtılması, ortaklığın başarısına katkıda bulunacaktır.

● Bu teklif çağrısı, hak temelli yaklaşım metodolojisini benimseyen projeleri destekleyecektir (Bkz. Hibe rehberi, “Overarching and working principles” başlığı)

● Hibe rehberinde “Cross-Cutting Elements” başlığı altında belirtilen katma değer unsurları hem ön başvuruda hem de tam başvuruda yansıtılmalıdır.

● Proje süresi 24 aydan az ve 48 aydan fazla olamaz.

● Bu teklif çağrısına başvurmak isteyen kuruluşlar PADOR’a kayıt olmalı ve başvurularını Prospect üzerinden yapmalıdırlar (Rehberin 2.2.2. bölümüne bakınız)

● Son başvuru tarihi 23 Ocak 2020, (Brüksel saati ile) saat 12:00’dır. (Rehberde 9 Ocak olarak belirtilen son başvuru tarihine ilişkin yapılan değişiklik düzeltme metninde -Corrigendum-belirtilmektedir.

● Sözleşme makamından açıklama talep etmek için son tarih: 2 Ocak 2020 (Brüksel saati ile) saat 12:00 (e-posta adresi: EuropeAid-166151@ec.europa.eu)

Teklif çağrısı başvuru rehberini ve eklerini detaylıca incelemek için çağrıya buradan ulaşabilirsiniz. Teklif çağrısına ilişkin olası değişiklikler (corrigendum) çağrı sayfasında yayınlanmaktadır. Bu nedenle, başvuru süreci boyunca sayfanın kontrol edilmesi önerilir.”

Kaynak: http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/demokrasi-ve-insan-haklari-icin-avrupa-araci-dihaa-eidhr-2019-hibe-programi-icin-kuresel-cagri

Skip to content