1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Komisyon vize diyaloğunda Türkiye...

Komisyon vize diyaloğunda Türkiye tarafından kaydedilen ilerlemeyi değerlendiriyor…

Avrupa Komisyon 22 Ekim 2014’te, Türkiye’nin vize serbestisi yol haritasında tespit edilen koşulları karşılamada kaydettiği ilerlemelere ilişkin ilk raporunu sundu. İç İşleri’nden sorumlu Komisyon Üyesi Cecilia Malmström şu açıklamayı yaptı: “İlk rapor Türkiye’nin vize serbestisi yol haritasında belirlenen kriterleri karşılamak için etkin çabada bulunduğunu gösteriyor. Bu çerçevede, özellikle göç ve uluslararası koruma ile belge güvenliği alanlarında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorum. Bunun yanı sıra sınır yönetimi, polis ve adli işbirliği ile diğer bazı alanlarda halen çaba gösterilmesine ihtiyaç var. Türkiye’nin bazı temel yasal ve idari reformları gündemine alarak kriterlerin karşılanması yönünde istikrarlı ilerleme kaydedeceği konusunda şüphem yok.” Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Yol Haritası’nda işaret edilen alanlarda Türkiye’nin mevzuat, idari kapasite ve uygulamadaki durumunu değerlendirmekte ve Türk Hükümetine bu alanlardaki ölçütlerin karşılanmasına yönelik bir dizi tavsiyede bulunmaktadır. Rapor, Türkiye’deki pasaport ve nüfus kayıt sistemlerinde ilerleme kaydedildiğini; göç ve uluslararası koruma sahasında son dönemde kabul edilen reformların taşıdığı önemi; AB üyesi devletler ve (Avrupa Birliği’nin Dış Sınırlarında Uygulama İşbirliğinin Eşgüdümünden Sorumlu Kurumu) FRONTEX ile sınır işbirliği alanında bazı olumlu gelişme kaydedildiğini ve terörle mücadele mevzuatında reform yapılmasına yönelik cesaret verici adımların atıldığını kabul etmektedir. Aynı zamanda, vize yol haritasında tespit edilen koşulların tam anlamıyla karşılanması için de bazı adımların atılması gerekmektedir. Rapor, başka hususların yanı sıra aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır: Göç yönetimi konusunda, Türkiye’nin Yabancılar ve Uluslararası Koruma’ya ilişkin yeni yasanın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlaması ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunu tamamlaması gerekmektedir. Türkiye’de daha modern, etkin ve entegre bir sınır yönetimi sisteminin tesis edilmesi, vize sisteminin güçlendirilmesi ve AB Üye Devletleri ile daha güçlü sınır işbirliğinin geliştirilmesi için tedbirler alınmalıdır. AB, 1 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren AB-Türkiye geri kabul anlaşmasının tüm Üye Devletler ile tam ve etkin bir şekilde uygulanmasını beklemektedir. Bu süre zarfında, Türkiye ile AB Üye Devletleri arasında önceden tesis edilmiş olan ikili geri kabul yükümlülüklerine daha etkin bir şekilde riayet edilmelidir. Asayiş ve güvenlik konusunda, yetkili Türk makamlarının bazı uluslararası sözleşmeleri imzalamaları, onaylamaları ve uygulamaya başlamaları, Avrupa standartları ile uluslararası standartlar doğrultusunda ulusal mevzuat çıkarmaları ve yargının bağımsızlığının ve etkinliğini güvence altına almak amacı ile yargı sistemi reformunu sürdürmeleri gerekmektedir. Böylelikle, Türkiye’nin kolluk kuvvetlerinin örgütlü suçlarla mücadelesi desteklenmiş olacak, polis ve yargının AB üye devletleri ve ilgili AB kurumlarındaki muhatapları ile olan işbirlikleri de pekiştirilmiş olacaktır. Temel haklar alanında, Türkiye terörle mücadele mevzuatını gözden geçirmeye devam etmeli ve bu mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ile uyumlu bir şekilde uygulanmasını temin etmek için çaba sarf etmelidir. Ayrıca Türkiye’nin ülkesindeki Roman kökenli kişilerin durumunun iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir strateji ve eylem planı kabul ederek uygulamaya koyması, ayrımcılıkla mücadele ve sosyal içerme konularında bir mevzuat hazırlaması gerekmektedir.

Ön Bilgi

Avrupa Komisyonu, AB-Türkiye geri kabul anlaşmasının (IP/13/1259) imzalanmasına paralel olarak 16 Aralık 2013’te Türkiye ile vize serbestisi diyaloğunu başlatmıştır. Bu vesile ile Türk makamlarına bir vize yol haritası sunulmuştur. Yol haritasında Türkiye’nin mevzuatını, idari kapasitesini ve uygulamalarını geliştirmesi ve AB ile yeterli işbirliği yapması istenilen alanların (“blok” denilen) 5 bölüme ayrılmış kapsamlı bir listesi yer almaktadır. Yerine getirilmesi beklenen adımların amacı; – Türkiye’nin seyahat ve kimlik dokümanlarının kalitesinin arttırılması ve sahte doküman ve dolandırıcıların tespit edilmesinde AB ile işbirliğinin geliştirilmesi (Yol Haritası blok 1); – Türkiye’nin göç, uluslararası koruma, sınırlar ve vize politikalarının iyileştirilmesi, ve AB ile sınır işbirliğinin arttırılması (blok 2); Türkiye’nin organize suçu önleme ve bununla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi ve AB ile polis ve yargıyı ilgilendiren konularda işbirliği yapılması (blok 3); – azınlıkların hakları ve ihtiyaçlarına özel ihtimam gösterilmesi suretiyle yurttaşların temel haklarının korunmasıdır (blok 4). Vize yol haritasında ayrıca Türkiye’nin AB ile imzaladığı geri kabul anlaşmasının eksiksiz ve etkili biçimde uygulaması gerektiğine ilişkin koşulların yanı sıra Türkiye’nin AB’ye Üye Devletler ile ikili düzeyde üstendiği geri kabul yükümlülüklerinin sıralandığı ayrı bir bölüm de yer almaktadır(STATEMENT/14/285). 22 Ekim 2014’te açıklanan ilk rapor, Mart ve Haziran 2014 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirilen, Komisyon, AB Türkiye Delegasyonu, Türkiye, AB’ye Üye Devletler ve ilgili AB kurumlarından (FRONTEX, EASO, EUROPOL) uzmanların katıldığı teknik ziyaretler kapsamında edinilen ve Türk makamları tarafından verilen bilgilere dayanılarak Komisyon tarafından hazırlanmıştır Vize serbestisi diyaloğu liyakata dayalı bir süreçtir. Türkiye’nin vize yol haritasında ortaya konulan tüm şartları yerine getirmesi ve vize yükümlülüğünün kaldırılması halinde herhangi bir ciddi göç ya da güvenlik riski doğmayacağını göstermesi gerekmektedir. Süreç başarıyla tamamlandığında Komisyon Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e Türk vatandaşları için vize yükümlülüğünün kaldırılmasını teklif edebilir.

Skip to content