1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Sivil Toplum için Destek...

Sivil Toplum için Destek Vakfı Çocuk Fonu başvuruları bekliyor

Farklı tematik alanlarda sivil topluma destek sağlayan Sivil Toplum için Destek Vakfı, Eylül 2017- Aralık 2018 tarihleri arasında yürütülecek çalışmalar için Çocuk Fonu’nu başvuruya açtı. 1 Ekim 2017 tarihine kadar başvuruların alınacağı fon ile ilgili detayları, vakfın yayınladığı aşağıdaki duyuruda bulabilirsiniz:

*Başvuru ile ilgili sorularınız için Sivil Toplum Destek Vakfı ile iletişime geçiniz. Sivil Düşün yalnızca duyurunun yaygınlaştırılmasına destek olmaktadır.

“ÇOCUK FONU”

“Çocuk Fonu Sivil Toplum için Destek Vakfı bünyesinde Eylül 2017 – Aralık 2018 tarihleri arasında yürütülecek bir hibe programıdır.

I. FONUN AMACI

Programın amacı 0 – 15 yaşları arasındaki çocukların ve gençlerin ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını desteklemektir.

Bu hibe programı kapsamında desteklenecek projelerin odağında 0-15 yaş arası çocukların temel çocuk haklarına erişimlerini tesis etmeye yönelik projeler vardır.

Hibe programı kapsamında toplam 135.000 TL’lık fon desteği sağlanacaktır. (Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü taktirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.)

1. Hibe Kapsamında Ulaşılması Hedeflenen Projeler

Başvurudaki faaliyetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak 0 -15 yaşları arasındaki çocukların temel çocuk haklarının tesisini hedeflemesi gerekmektedir. Bu çerçevede hedef kitlesi bu yaş grubundaki çocuklar olduğu kadar bu yaş grubundaki çocukların desteklenmesine yönelik yapılabilecek yan faaliyetleri içeren (personel eğitimi, vb.) başvurular da programdan yararlanabilir. Yan faaliyetlerin mutlaka çocuklara etkisini gösterecek uygulamalar ile desteklenmesi gereklidir.

Program kapsamında yeni başlayan ya da devam eden projeler desteklenebilir.

Başvurular değerlendirilirken aşağıdaki örnekleri de içeren faaliyetler desteklenecektir.
a. Çocukların haklarına erişimlerini ve bu hakları kullanmalarını sağlamalarına yönelik faaliyetler,
b. Çocuk hakları alanında savunu başta olmak üzere faaliyet gösteren kurumlar arasında ortaklık kurma, kamuoyunda farkındalık yaratma, çocukların sosyal içerilmelerini destekleyici iletişim faaliyetleri yürütme ve kamusal politikalara erişimlerini sağlayacak politika geliştirme alanlarında faaliyetler,
c. Çocukların örgün eğitime katılımlarını (erişimlerini) ve okula devamlarını sağlayıcı faaliyetler,
ç. Her türlü şiddet mağduru veya kanunla ihtilaf halindeki çocuklara yönelik sosyal, psikolojik destek faaliyetleri ve / veya bu durumda olan çocuklara vücut bütünlüğünü koruyucu hizmet sunan kişi ve kurumlara yönelik faaliyetler,
d. Çocukların okul dışı eğitim alanlarının desteklenmesi; okula devam ve sosyal içermeyi destekleyici her türlü gelişim ve güçlendirme faaliyeti (dil kursu, ders tekrarını destekleyici atölyeler, spor ve kültür sanat etkinlikleri, serbest zaman faaliyetleri, vb.)
e. Çocukların teknolojik okuryazarlığını geliştirici faaliyetler,
f. Madde bağımlılığı olan çocuklara yönelik koruyucu/önleyici faaliyetler, rehabilitasyon ve yaşama tutundurma destekleri,
g. Cezaevindeki çocukların eğitim ve gelişimlerini destekleyici, psikolojik ve bireysel güçlenmelerini sağlayıcı, dışarıdaki yaşama hazırlanmalarına adım attırıcı faaliyetler,
ğ. Çocukların çalışma çağ nüfusuna geldiklerinde ekonomik bağımsızlıklarını alabilecekleri donanımlara ulaştırıcı bilgi ve beceri faaliyetleri,
h. Çocukların bilgi ve beceri geliştirmesini destekleyen, mesleklere yönlendiren faaliyetler,
ı. Çocukların yaşam becerilerini geliştirici faaliyetler,
i. Devlet koruması altında olan ya da devlet koruması altında olmayıp ebeveynsiz yaşamını idame ettirmek zorunda kalan çocuklarla ilgili faaliyetler,
j. Yan faaliyet olarak sunulabilecek – proje süresince çocuklar üzerindeki etkileri ortaya çıkabilecek faaliyetler dahil (çocuklara hizmet sunumu yapan personel ile ilgili yapılacak çocuk odaklı faaliyetler, vb.) – faaliyetler.

2. Uygulama yerleri ve süresi

Çalışmaların ana faaliyet alanı Türkiye olmalıdır, fakat başka bir ülkeyle iş birliği faaliyetleri de bütçe kalemi olarak belirtilebilir.

Desteklerin süresi en fazla 12 ay süren çalışmalar içindir.

II. BAŞVURU KOŞULLARI ve BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Koşulları

Programa başvuran STK’ların tüzel kişiliğe sahip olması yeterlidir. STK’nın kuruluş tarihi ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilir. Ancak meslek ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamaz. Tüzel kişiliği kar amacı gütmeyen statüde olmayan sivil toplum, özel sektör ve/ya da kamu kuruluşlarının başvuran kuruluşlara ortak olmasında bir engel yoktur.

Tüzel kişiliği kar amacı gütmeyen statüde olmayan sivil toplum, özel sektör ve/ya da kamu kuruluşlarının başvuran kuruluşlara ortak olmasında bir engel yoktur.

​İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak 3. kişilere alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez.

STK’lar, yeni ya da devam eden bir proje kapsamında eş finansman yapılması için hibe programına başvurabilir.

Hali hazırda Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından Kurumsal Hibe Programı ve Proje Hibe Programı çerçevesinde desteklenen STK’lar bu hibe programına başvuruda bulunabilir. Ancak başvurudaki projenin Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın halen desteklediği bir proje olmaması gerekmektedir. Vakıftan geçmiş bir dönemde hibe almış olan ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan STK’ların bu programa başvurmasında bir engel yoktur.

Başvuru için son tarih 1 Ekim 2017’dir.

Değerlendirme Kurulu tarafından onaylanan kuruluşlar Ekim ayının sonundan itibaren desteklenmeye başlanabilir.

2. Başvuru Formu

STK’ların Çocuk Fonu Başvuru Formu bağlantısındaki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları beklenmektedir. Hazırlık için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
​​
Başvuru formunu gönderirken:
a. Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak iki kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
b. Başvuruda belirttiğiniz projeyi gerçekleştirmek amacıyla bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (Bütçe örneği için tıklayınız)
c. Ayrıntılı zaman planı,
d. Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz diğer belgeleri eklemeyi unutmayın.

Bu ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

III. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE SÜRECİ

1. Değerlendirme Komitesi

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nda hibe başvurularının değerlendirilmesiyle ilgili bir komite kurulmuştur. Komite yapılan başvuruları aşağıda ayrıntısı verilen kriterlere göre değerlendirerek görüş bildirecektir. Komite kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü taktirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

2. Değerlendirme Kriterleri

Yapılan başvurular aşağıdaki değerlendirme kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.
a. Kurumsal kapasite: Başvuran kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri, uzmanlığı ve projeden birinci derecede sorumlu kişilerin başvurudaki faaliyetleri yerine getirebilecek kapasiteye sahip olması
b. Çocuk alanıyla kurumun ilişkisi: Kurumun çocuklarla ve gençlerle ilgili sorun alanlarına ve çözüm önerilerine yönelik bilgiye hakim olma kapasitesi.
c. Projenin sorunları oluşturan nedenlere yönelik olması: Önerilen faaliyetlerin ve yaklaşımın çocukları ve gençleri dezavantajlı durumda bırakan çevresel koşulların giderilmesine yönelik tasarlanması ve uygulanması ile ilgili net bir yol haritasının bulunması
ç. Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın çoğaltılabilir olma özelliği.
d. Sosyal Etki: Yapılan işin/STK’nın sivil topluma ve çocuklar/gençler alt alanlarına yönelik ölçülebilir katkısının bulunması

3. Değerlendirme Süreci

Programlarla başvuru şartları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve diğer ayrıntılar Vakfın internet sitesi ve sosyal medya, yazılı basın, vb. mecralarında ilan edilir.

İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.

Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.

İç değerlendirme sonucu Vakfın ve Çocuk Fonu’nun öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komitesi’nin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir. Değerlendirme Komitesi bağışçılar, uzmanlar ve vakıf yetkililerinden oluşur.

Desteklenmeye hak kazanan kuruluşlarla hibe sözleşmesi imzalanır ve destek süreci başlar.

Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün işlemleri, bilgileri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

4. Tutarlar ve Ödeme Takvimi

Çocuk Fonu için (Ağustos 2017- Aralık 2018 tarihleri arasında) toplam hibe miktarı 135.000 TL’dir.

Bir STK, hibe programından en az 10.000 TL, en fazla 40.000 TL talep edebilir.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere, STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az 3 taksit kapsamında ve banka havalesiyle yapılır.

Toplam bütçenin yüzde 15’ine tekabül eden son taksit, kurumun imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

Kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların fatura karşılıklarının ilgili kuruluşta 3 sene saklanması gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı gerekli gördüğü taktirde mali denetleme isteyebilir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı değerlendirme sürecinde Bağımsız Uzmanlar, Danışma Kurulu, Vakıf üyeleri ve Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda talep edilen bütçelerde değişiklik önerme hakkını saklı tutar.

5. İzleme ve Değerlendirme Süreci

Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan STK’lar, hibe döneminde Sivil Toplum için Destek Vakfı’na hibe taksitleriyle bağlantılı olarak 1 ara ve final raporlarını sunar. Buna ek, kurumların her ay düzenli olarak projenin durumuyla ilgili bilgilendirme yapması beklenmektedir. Gerekli görülürse Vakıf belli aralıklarla kurumlara ziyaretler gerçekleştirebilir.

Skip to content