1. Anasayfa
 2. /
 3. Haber Arşivi
 4. /
 5. Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu...

Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu üyeliği için açık çağrı

‘Sivil Toplum Aracı Türkiye – Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı (SD-III)’ (IPA/2017/387-625) Kapsamında Oluşturulacak Yönlendirme Kurulu Üyeliği için Açık Çağrı

Türkiye’deki aktif bireyler (aktivistler), sivil toplum örgütleri (STÖ), ağlar ve platformların desteklenmesi için Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı (Sivil Düşün) uygulama aşamasına 22 Kasım 2012 tarihinde başlamıştır. 1 Haziran 2018 itibarıyla 3’üncü uygulama dönemi başlayan Sivil Düşün, 28 Şubat 2020’de sona erecektir. Sivil Düşün, Ankara’dan yürütülmektedir.

Sivil toplum danışma süreçlerinde dile getirilen ihtiyaçlar çerçevesinde şekillendirilen Sivil Düşün aşağıdaki faaliyetlerle Türkiye’de sivil toplumun gelişmesine katkı vermeyi amaçlamaktadır:

 • Sivil toplumun ve aktivistlerin hak temelli girişimlerini desteklemek,
 • Sivil toplumun ve aktivistlerin ağ oluşturma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini desteklemek,
 • Sivil toplum ve insan hakları alanlarındaki AB destekleri konusunda STÖ’ler ve aktivistlerde farkındalık yaratmak üzere AB Türkiye Delegasyonu’nu desteklemek.
Amaç

Sivil Düşün III Şartnamesinde “Yönlendirme Kurulu” (YK) kurulması öngörülmüştür. Bu çağrı sonucu belirlenecek kısa listede yer alan yaklaşık 5 üye Yönlendirme Kurulu’nda yer alacaktır. Davetli üyelerle birlikte Yönlendirme Kurulunun toplamda 20 üyesi olması planlanmıştır.

Dört ayda bir Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi (TDE) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu eş-başkanlığında toplanacak olan Yönlendirme Kurulu uygulama sürecinin izlenmesi ve değerlendirmesine odaklanarak Programın güçlendirilmesi için öneriler geliştirecektir.

Yönlendirme Kurulu üyeleri, Programın şeffaf yönetim yapısının korunması amacıyla çıkar çatışması kuralına uygun hareket edecektir.*

Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu Görevleri

Yönlendirme Kurulu çalışma ilke ve esasları ilk toplantıda kararlaştırılacaktır. Eş başkanlar sivil toplum danışma süreçlerinde belirtilen ihtiyaçlar çerçevesinde Yönlendirme Kurulu üyelerinin yenilenmesine karar verebilir.

İçeriğe ilişkin konular
 • Projenin uygulanması sırasında karar alma kilit noktalarında rehberlik sağlamak:
 1. Sivil Düşün Destekleri uygunluk kriterlerini belirlemek ve gözden geçirmek,
 2. Yönlendirme Kurulu’nun kapsayıcılığını ve katılımcılığını sağlamak,
 3. Projenin uygulamalarındaki eksiklikleri belirlemek.
 • STÖ’ler ve aktivistler tarafından belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda projeye etkinlik ve faaliyetlerin tasarımına ilişkin öneriler sunmak.
 • Proje uygulama sürecine dâhil olan tarafların hepsine rehberlik etmek, motivasyon sağlamak (örn. Teknik Destek Ekibi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu).
 • SD-III YK’nın katılımcı ve şeffaf çalışma ilkesini ve davranış kurallarını geliştirmek.
 • Proje ile yerel sivil toplum aktörleri arasında köprü ve çift taraflı bilgi kanalı görevi görmek. YK Üyeleri; STÖ faaliyetleri, kapasite ihtiyaçları ve planlarındaki güncel gelişmelere ilişkin Teknik Destek Ekibi’ne gerekli bilgi ve geridönüşü sağlayacaktır; Teknik Destek Ekibi de söz konusu YK Üyelerini, sivil toplum aktörlerine proje etkinlikleri ve ilgili kurumsal süreçlere ilişkin bilgi yaymak amacıyla bir araç olarak kullanabilir.
Proje Uygulama
 • YK Üyeleri proje uygulamanın ilerleyişi, kalitesi ve değişen koşullara ilişkin konularda birbirlerine danışacak ve projede izlenen yolun onaylanması veya düzeltilmesine ilişkin kararlar alacaktır.
 • SD-III’ün hesap verebilirlik standartlarına uygunluğunu, kaynakları etkili ve verimli şekilde kullanmasını, davranış kurallarına bağlı kalmasını ve uygulamanın (RBA – Hak Temelli Yaklaşım da yer alan AB personel iş güvenliğinde tanımlanan) Hak Temelli bir Yaklaşım sürdürmesini sağlamak üzere ‘gözlemci’ görevi üstlenecektir.
 • SD-III’ün gelişimini izleyecek ve Programın, belirlenen zaman çerçevesinde ve mevcut bütçesi dahilinde beklenen çıktı ve sonuçları yüksek nitelikli bir düzeyde elde etmesinisağlamak üzere tavsiyelerde bulunacaktır.
 • YK, üyelerinin uygulama süreci boyunca işbirliği içinde çalışmasını sağlamak zorundadır ve uygun görüldüğü takdirde Programa gerekli düzenlemeler yapılmasını önerecektir.
Koordinasyon

YK, olası ortaklıkları belirlemek üzere sivil toplum alanında AB tarafından finanse edilen projelerin koordinasyon organı olarak faaliyette bulunacak ve aynı zamanda tekrarlanma ve çakışma risklerini azaltacaktır. SD-III’ün genel İzleme&Değerlendirme çerçevesi kapsamında, Yönlendirme Kurulu’nun başarısı/mükemmelliğinin nasıl ölçüleceğini belirleyen göstergeler bulunmalıdır.

Gündem
 • Her bir Yönlendirme Kurulu toplantısı gündemi hem projenin teknik yönlerini (faaliyetlerin ilerleyişi, bulguların izlenmesi, AB tarafından finanse edilen diğer sivil toplum programlarıyla koordinasyon vb.) hem de tematik müzakereleri içerecektir – yani her toplantıda uygulamanın tüm yönlerini ele almak yerine belirli stratejik konulara odaklanacaktır.
 • Teknik Destek Ekibi bir sonraki Yönlendirme Kurulu toplantısının gündemine ilişkin bir öneri sunacaktır. Ayrıca, uygun görüldüğünde Yönlendirme Kurulu dışı kaynaklardan kişiler (uzmanlar ve hedef grup temsilcileri) sunum yapmak üzere davet edilecektir.
 • Yönlendirme Kurulu üyeleri, her Yönlendirme Kurulu toplantısı sonunda bir sonraki toplantının taslak gündemine karar verecektir.
 • Bazı Yönlendirme Kurulu üyelerinden kendi uzmanlık alanlarına ilişkin stratejik konularda veri veya sunum hazırlaması talep edilecektir. Konular belirli sektörlere veya başlıklara ilişkin olabilir (örn. SD-III’ün toplumsal cinsiyet eşitliğine katkısı nasıl güçlendirilebilir; Hak Temelli Yaklaşımın yerel kalkınmada anaakımlaştırılmasına nasıl katkı sağlanabilir; SD-III’ün göçle ilgili sorunlara uygun şekilde cevap verebilmesi) veya SD-III’ün ulusal önem taşıyan belirli konuları (örn. kutuplaşma/çeşitlilik, sivil toplum ve kamu sektörü arasındaki koordinasyon) nasıl ele aldığına ilişkin olabilir.
Uygunluk

Çağrı, sivil toplum alanının gelişmesi için çalışmalar yürüten, aşağıda belirtilen farklı STÖ’lere açıktır.

 • Sivil toplum hakkında teknik bilgileri olan STÖ’ler ve sivil toplumun kapasite gelişimi alanında aktif olarak çalışan bağımsız örgütler ya da üniversite sivil toplum merkezleri, düşünce kuruluşları, kaynak merkezleri;
 • Yerelde kuvvetli bağlantıları olan ve yerel gelişim/girişim/toplum geliştirme konularında faaliyet gösteren örgütler; taban örgütleriyle güçlü bağları olan STÖ’ler;
 • Avrupa Birliği tarafından değişik dönemlerde desteklenen, sektörün değişik kesitlerini, bölgelerini ve taban örgütlerini temsil eden aktif ağlar ve platformlar;
 • SD-II ve SD-III arasında devamlılığı sağlamak üzere SD-II Yönlendirme Kurulunda yer almış eski üyeler.
 • Yönlendirme Kurulu eş- başkanları uygun gördüğü ve sivil toplum alanının gelişmesine katkı veren kuruluşları, AB tarafından desteklenen ilgili sivil toplum program temsilcileri (Teknik Destek Ekibi) ile beraber belirlenen Avrupa Birliği Büyükelçiliklerinin sivil toplum programları temsilcileri, fon veren donör kuruluşlarını kurula üye ya da gözlemci olarak davet edebilir. Gözlemci statüsünde olan üyelerin karar alma sürecine dair yetkileri bulunmamakta, rolleri istişari düzeyde sınırlandırılmaktadır.
 • SD 3 Şartnamesi gereği yüklenici (ICE Konsorsiyumu) ve TACSO üyelerin temsilcileri Yönlendirme Kurulu doğal üyesidir. TACSO projesi uygulanmaya başlandığında, temsilcileri Yönlendirme Kurulu üyeliğine katılacaktır.
Başvuru Süreci ve Değerlendirme

Yönlendirme Kurulu üyeliği için başvuru 8 Ekim- 26 Ekim 2018 tarihlerinde açık olacaktır. Teknik Destek Ekibi, kısa-liste oluştuktan sonra başvuruları onay için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na sunacaktır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun onayından sonra Sivil Düşün’ün şeffaflığının arttırılması amacıyla Yönlendirme Kurulu üye listesi Sivil Düşün web sitesinde yayımlanacaktır.

Başvurular kuruluş ile ilgili aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Başvuran örgütün, kuruluş amaçları, çalışma alanı, mevcut uygulamaları, Sivil Düşün’e nasıl katkı vereceğine dair yaklaşımını içeren bir niyet mektubu sunması beklenmektedir. Niyet mektubu söz konusu kuruluşu Yönlendirme Kurulu’nda temsil etmesi planlanan iki üye/çalışanının ismini içermeli ve söz konusu kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmalıdır. Tüzel olmayan yapılar, karar alma mekanizmalarının bilgisi dahilinde niyet mektubu ile başvuru yapabilirler.

Başvurular info@sivildusun.eu adresine elektronik olarak yapılacaktır.

Sonuçlar sivildusun.net adresinde açıklanacak ve her bir başvuru sahibine elektronik posta ile ayrıca bilgi verilecektir.*Buna göre Yönlendirme Kurulu üyeleri Sivil Düşün Destek faydalanıcıları olamaz.
[vc_btn title=”Çağrının İngilizce versiyonuna ulaşmak için buraya tıklayınız” color=”black” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fsivildusun.net%2Fopen-call-steering-committee%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row]

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content