Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM)

Mesut Azizoğlu/Mahmut Bozarslan

“Sivil toplum örgütleri, toplum için vazgeçilmez önemde. Hedefledikleri amaçlara ulaşmak yolunda yaptıkları çalışmaların etkili ve sürdürülebilir olması ise ciddi bir problem. Sivil Düşün, sivil toplumun çalışmalarının karşılığını bulması için önemli katkı sunuyor.”

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), 2010 yılında kurulan Diyarbakır merkezli bir düşünce kuruluşu. Kurucuları, akademisyenler, iş adamları, doktorlar, gazeteciler, eski milletvekilleri gibi farklı kesimlerden oluşan DİTAM, Diyarbakır öncelikli olmak üzere, ekonomik, sosyal ve siyasal konularda, uzmanlarla birlikte araştırmalar yürütüyor, yaptığı durum tespitlerinin ışığında ilgili kurumları zorlayarak sorunların çözümüne katkı sunmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Nezih Orhon

“Bir şeyin başarılabilmesi için insanların birbirlerine ihtiyaç duyması, bu nedenle dayanışma içinde olması ve birbirini desteklemesi benim için çok değer bulan bir konu. Sivil Düşün’de de özellikle beraber yaklaşımı ile bir toplumu inşa eden büyüklü küçüklü grupların; bu anlamda da sivil toplumun, kendi gelişimini sağlayabilmesi ve kendini temsilin bir parçası haline getirerek hak sahibi konuma gelmesine yönelik çalışmaları dikkatimi çekti.Burada, İsviçreli pedagog, eğitimci ve sosyal reformcu Johann Heinrich Pestalozzi’nin ifade ettiği bir sözün karşılık bulduğunu gördüm: ‘Bizler sadece yaptığımız kötülüklerden sorumlu değiliz; imkanımız olduğu halde yapmadığımız iyiliklerden de sorumluyuz.’ İşte, Pestalozzi’nin sözünün olumlu yanından yararlanacak olursam, Sivil Düşün’ün toplumdaki birçok farklı grubun birbirine hak temelli iyilik ve dayanışma sorumluluğunu aşılama konusunda çaba gösterdiğini görerek hareket etmeye karar verdim.”


Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde dekan yardımcılığı ve dekanlık görevlerinde bulunan Nezih Orhon, halen aynı fakültede Sinema ve Televizyon Bölümü başkanlığını yürütüyor. Hollanda, Fransa ve ABD’de devlet burslusu olarak çalışmalar yürüttü. Farklı birçok ulusal ve uluslararası kurum ile kuruluşta, iletişim ve savunuculuk konularında sorumluluk üstlendi. İletişim, kültürlerarası iletişim, kültürel çeşitlilik gibi alanlarda ulusal ve uluslararası kitapları, yayınları ve çok sayıda projesi bulunuyor. Farklı hedef kitleler ve iletişim süreçleri ile ilgili olarak altı ülkeden ortağın yer aldığı Horizon 2020 projesini sürdürüyor. NTV Radyo’da “Beşeri Münasebetler-Prof. Dr. Nezih Orhon ile İletişim Sohbetleri” programını hazırlıyor ve sunuyor. Özellikle, ‘kırılgan gruplara’ yönelik iletişim ve savunuculuk çalışmalarında yer alıyor. 7,5 yaşındaki kızı için örnek ve sevgi dolu bir baba olmaya çalıştığını belirten Orhon; her gittiği yerde dinlediği ve aradığı öyküleri kızı için biriktiriyor.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM)

Tezcan Eralp Abay

“Sivil toplumun alameti farikası, çeşitliliği ve dinamizmi olmalı. Her sivil toplum destek programının temel zorluğu, bu zenginliğe en geniş kapsayıcılıkla yaklaşabilmek. Sivil Düşün’ün en ilham verici tarafı, bir yandan bir program yapısını sürdürürken bir yandan da bu zenginliğe yanıt verebilecek esneklik ve çevikliğe sahip olması.”

STGM, 2004 yılında, Türkiye’de, sivil ve katılımcı demokrasinin gereğine inanan bir grup fikir önderi ile aktivist tarafından, dernek statüsünde sivil bir yapı olarak kuruldu. Dernek bu noktada, çalışmalarını Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerle yürütmekle birlikte, bir AB kuruluşu ya da projesi değil, dernek tüzel kişiliğine sahip bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çiziyor. Dernek, sivil toplum örgütlerine (STÖ), katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla teknik destekler, hibe programları ve kampanyalar aracılığıyla destek sunuyor. Derneğin öncelikli hedef grubu, toplumsal cinsiyet, çocuk, insan hakları, gençlik, çevre, engelli hakları ile kültürel haklar / kültür-sanat alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri.Dernek aynı zamanda, farklı alanlarda çalışan STÖ’ler arasındaki diyaloğu artırmak ve sivil örgütlerin lobi ve kampanya faaliyetlerine destek vermek için de faaliyetler yürütüyor.

Av. Hülya Yalçın

“Sivil Düşün’e, Hayvanlara Adalet Derneği çalışmalarını yürütüken geçen yıl kaybettiğimiz canım arkadaşım Burak Özgüner sayesinde tanıdım ve dahil oldum. Bu tür ağır mücadelelerde Sivil Düşün tarafından oluşturulan vizyon, destek ve dayanışmayı çok önemsiyorum. Çok faydalandığımız bu çalışmaların doğrudan içinde olmaktan da onur duyuyorum.”

Hayvan hakları ve hukuk alanında Baro Staj Eğitim Merkezinde öğretim görevlisi olarak çalışan Av. Hülya Yalçın, okullarda da belli aralıklarla eğitmenlik yapıyor. Hak temelli pek çok oluşumda gönüllü çalışmalar yürüttükten sonra, en ağır ihlallerin yaşandığı hayvan hakları alanında yoğunlaşmayı tercih eden Yalçın, mücadeleyi başka disiplinlere ve toplumun tüm kesimlerine yaymak hedefiyle, hukukçulardan oluşan Hayvanlara Adalet Derneği (HAD)’i kurdu.

Kadın Adayları Destekleme Derneğİ KA.DER

Nuray Karaoğlu/Zehra Tosun

“Kadınların yaşadıkları sorunların duyulması ve yerelde işleyen mekanizmalar dahil sorunların tespiti konusunda destek sağlayan Sivil Düşün, alanda yaptığımız çalışmalara büyük destek sağladı.”

KA.DER, kadın ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütü. Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdalar.Bu eşitsizliği gidermek, kadın deneyimi ile çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla 1997’de kurulan KA. DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışıyor. KA.DER, 23 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye genelinde çalışma yürütüyor.

Pi Gençlik Derneği

Begüm İntepeler

“Sivil Düşün’ün hem bireyler hem de sivil toplum örgütleri için sağladığı esnek ve güçlü yapıdaki destekler, Progamı, Türkiye’deki tüm sivil toplum camiası için oldukça önemli kılıyor. Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu’nda yer alarak, Türkiye’deki gençlerin, gençlik çalışanlarının ve gençlik kuruluşlarının bu değerli programdan daha fazla ve daha doğru şekilde yararlanmasına katkı sağlamayı umuyoruz.”

Pi Gençlik Derneği, 2014 yılında İzmir’de kuruluş çalışmalarına başlayan ve gençlik hakları/sorunları alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü. Dernek misyonunu, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin gençlik alanında aldığı kararları Türkiye’de hayata geçirmek, gençlerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak, onlardaki olumlu tutum ve davranış becerilerini geliştirmek olarak tanımlıyor. Derneğin sesini duyurmak istediği kitle, Türkiye’deki tüm 15-30 yaş arası bireyler, gençlere yönelik çalışmalar yapan gençlik çalışanları, öğretmenler, kamu görevlileri, eğitmenler ve karar alıcılardan oluşuyor.

Impact Hub İstanbul

Semih Boyacı

“Sivil Düşün’ün hak temelli çalışmalara sağladığı hızlı ve esnek destekler ile çok farklı ve anlamlı bir pozisyonda olduğunu düşünüyoruz. Başvuru sürecinin ağır bürokratik şartlar koşmaması, değerlendirme kriterlerinin kapsayıcılığı ve sürekliliği, desteklerin hem sivil toplum örgütleri hem de sivil oluşum ve aktif vatandaşlar için erişilebilir kılıyor.”

Impact Hub; dünyada 102 farklı noktada, ortak öğrenim ve üretim için alan sağlayarak hem farkında hem sorgulayan bir topluluk oluşturarak sosyal fayda üretmek için çalışıyor.Impact Hub Istanbul, merkezinde insan ve çevrenin olduğu toplumsal fayda yaratan işlerin yanı sıra, Türkiye’de sosyal inovasyonun gelişimi için sosyal etki odaklı etkinlik ve programlar düzenliyor. Etkinin ancak birlikte üreterek çoğalacağını, disiplinlerarası yapıların değer artırdığını savunan Impact Hub Istanbul, farklı sektörlerden birey ve kurumlar arasında köprü, global paydaşlar arasında ise katalizör rolü oynuyor.

Teyit

Selin Yıldız / Mehmet Atakan Foça

“Sivil Düşün, Teyit’in kurulduğu 2016 yılında destek aldığı ilk programlardan biriydi. Henüz küçük bir doğrulama topluluğu olarak çalışan Teyit, Sivil Düşün Programı’ndan aldığı destekle teyit.org internet sitesini kurmuş ve Türkçe’ye çevirdiği Doğrulama El Kitabını bastırarak iş birliği yapacağı kurumlara, ekosistem partnerlerine ulaştırmış ve yaptığı işi tanıtma fırsatı bulmuştu.”

Teyit, yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine oturan şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, şehir efsanelerine birçok alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışan bir sosyal girişim. Doğrulama faaliyeti sayesinde birincil haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğunu öğrenmesini sağlıyor. Platform, çalışmalarını geniş kitlelere aktarabilmek için yaratıcı ekibinin gücüyle, farklı formatlarda yaratıcı içerikler geliştiriyor.

Teyit aynı zamanda iki yıldır bilgi ekosistemindeki sorunları çözmeye yönelik fikir geliştiren girişimleri desteklemek ve bu alanda bir topluluk oluşturmak amacıyla Factory isimli bir kuluçka programı yürütüyor.